ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ!

ខ្ចីប្រាក់បានលើសពី ១០០ ដុល្លារ

អនុវត្តវិធីងាយៗ

ដើម្បីធ្វើការខ្ចីប្រាក់ពី ចាយសិន

ចាយសិន ជាកម្មវិធីទូរស័ព្ទដ៏សាមញ្ញ និងងាយស្រួលបំផុតដើម្បីធ្វើការខ្ចីប្រាក់។ ចាយសិន មិនត្រឹមតែផ្តល់ជូននូវប្រាក់កម្ចីប៉ុណ្ណោះទេ តែអ្នកប្រើប្រាស់ថែមទាំងទទួលបានកម្រៃជើងសាថែមទៀតផង។

ទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធីនៅទីនេះ៖

ដំណាក់កាលនៃការទទួលប្រាក់កម្ចីពី ចាយសិន

ជំហានទី ១

ចុះឈ្មោះ

ជំហានទី ២

ផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់

ជំហានទី ៣

ទទួលប្រាក់កម្ចី